การประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน

ในกรณีที่ท่านต้องการ ประกันตัวผู้ต้องหา หรือ ประกันอิสรภาพ ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ติดตัวไปด้วย คือ

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่
2.1   เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
2.2   โฉนดที่ดิน
ซึ่ง เจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคา ไม่น้อยกว่าสองเท่าของ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
2.3   หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก
) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ ไว้ในสัญญาประกัน
2.4   พันธบัตร
รัฐบาล
2.5   สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
2.6   ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
2.7
ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
2.8   ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้
จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
2.9   เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
2.10  หนังสือรับรอง
ของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน

3. ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้วจะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย

วิธีการปฏิบัติ
1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้า
ของคดีหรือไม่ก็ตาม
2. หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้ร้องขอต่อพนักงาน สอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ
3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญา ประกันซึ่ง ต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
4. เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาที่รับคำร้อง
5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตร หรือสารวัตร หัวหน้างานคนใดคนหนึ่งทราบ
ทันที
6. ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนัก งานตำรวจที่ จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกัน
ก็ได้โดยจะพิจารณาถึง
6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด
6.3 พฤติการณ์
ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด
6.4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด
6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิด
จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
7. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะนำสัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลง
บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
8. หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ 6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและ
คืนหลักทรัพย์ไป

ข้อมูลจาก ยุติธรรมดอทคอม

ฐานความผิดในคดีต่าง ๆ มีเป็นจำนวนมากเช่น ประกันตัวคดียาเสพติด ซึ่งอัตราโทษค่อนข้างสูง แต่ละคดีนั้นก็ใช้มูลค่าหลักทรัพย์แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความหนักเบาแห่งข้อหาต้องมาตรวจสอบรายละเอียดกันอีกครั้ง มิใช่เป็นอัตราตายตัวและแต่ละพื้นที่หรือแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันบ้างพอสมควร จึงต้องตรวจสอบกันให้ละเอียดดีกว่า เพราะว่าจะเป็น ผลดีต่อตัวผู้ต้องหาเองรายละเอียดต้องชัดเจนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการใด ๆ คนทำงานจึงจัดเตรียมงานได้ถูกต้อง หากเกิดความผิดพลาดขึ้น จะได้ทำการแก้ไขสถานการณ์เสร็จก่อนแต่เนิ่นๆ

www.ประกันตัวผู้ต้องหา.comรับประกันตัวผู้ต้องหา ประกันภัยอิสรภาพ ติดต่อได้ที่ 081-189-5861 ตลอดเวลา เดือดร้อนโทรมานะ

Scroll to Top