ประกันตัว ผู้ต้องหา คดียาเสพติด

ประกันตัวผู้ต้องหา คดียาเสพติด

ขั้นตอนการขอ ประกันตัว คดียาเสพติดและคดีประเภทอื่นๆด้วย
1. เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าจะใช้อะไรเป็นหลักประกันยาเสพติดได้บ้าง
2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน
3. หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย
4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับหลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน
5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้อง ให้ทำเรื่องราวขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลรับฟ้อง
6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาลให้แจ้งเรื่องหลักประกัน ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

หลักฐานในการขอ ประกันตัว ยาเสพติด และคดีอื่นด้วยทุกกรณีการประกัน

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

>> สอบถามเรา กดโทร !!! : 081 189 5861

>> กดสอบถาม ประกันตัว ทาง facebook

หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติม

เฉพาะกรณี

กรณีมีคู่สมรส

– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการหย่า
– กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
1. สำเนามรณบัตร หรือ
2. ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์ ประกัน
1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการสมรส

กรณี มอบอำนาจ ประกัน

กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน
1. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจ
พร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตัวเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือ
ผู้ทำการแทน หรือ พนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

การ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

#กรณีใช้ โฉนดที่ดิน , นส.3ก หรือ นส.3

1. หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน

#กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ#กรณีใช้เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย, ตั๋วแลกเงินธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว, เช็คธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือรับรอง และไม่ใช่เช็คลงวันที่ล่วงหน้า, หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
1. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ

ใช้บุคคลเป็นประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับอัตราเงินเดือนการใช้หลักประกันเดิม
2. มีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
3. พนักงานอัยการเห็นสมควร ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานอัยการหน่วยงานของรัฐขอปล่อยชั่วคราว

เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจขอใช้บุคคลแทนการนำเงินสดหรือ หลักทรัพย์มาวางประกันบุคคลอื่นๆ- เป็นหลักประกันได้ในกรณีอัยการจังหวัดเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
– การใช้ตนเองเป็นหลักประกันต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสหากมีภาระผูกพันในการใช้ตนเองเป็นหลักประกัน รายอื่นอยู่ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย การประกันตัว ต้องอาศัยความรู้ แต่ละที่อาจไม่เหทือนกันซะทีเดียวที่มา http://www.nct.ago.go.th/service.html

ตามปกติ การประกันตัวคดียาเสพติด บริษัทประกันไม่ค่อยรับ แต่ก็พอมีทางออก ลองโทรมาปรึกษากับประกันได้นะ เกี่ยวกับประกันยาเสพติดนั้น เรามีทางออกเสมอ หรือหากต้องการ >>>  หลักทรัพย์ประกันตัว โทรเข้ามาได้

หลักทรัพย์ในการขอ ประกันยาเสพติด

1. โฉนดที่ดิน, นส.3ก. หรือ นส.3
2. เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน
3. สมุดเงินฝากประจำ
4. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
6. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

การใช้ตำแหน่งบุคคล ประกันตัวคดียาเสพติด

ตำแหน่ง หลักประกัน
1. ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8 วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
2. ข้าราชการพลเรือนระดับ 9-10 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
3. ข้าราชการพลเรือนระดับ 3-5 วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
4. สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการการเมือง วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท
5. ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท
6. ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกันได้ตามระดับของข้าราชการพลเรือนที่เทียบเท่ากัน

**การใช้ตำแหน่งบุคคลประกันค่อนข้างยาก**
**ปัจจุบันนี้มีการประกันตัวโดยใช้เงินสดร่วมกับใส่กำไล EM โดยวางเงินสดประกันตัวเพียงบางส่วน รายละเอียดต้องสอบถามที่ศาล**


Scroll to Top