I หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาใช้ประกันตัวได้

ในการประกันตัวชั้นต่างๆ เราสอบถามเรื่องหลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัว ว่าใช้อะไรบ้าง

ปกติที่หลักทรัพย์ ที่ใช้กันจะมีดังต่อไปนี้

1. เงินสด
2. โฉนดที่ดิน
3. กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ

เมื่อใช้หลักทรัพย์แต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป มีผลคือท่านต้องเตรียมเอกสารต่างๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภท

1. ถ้าใช้เงินสด เอกสารที่ต้องใช้
ถ้าท่านใช้เงินสดของตัวเอง วางประกันตัวในชื่อของจำเลย ปกติที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของจำเลย

2. ถ้าท่านใช้โฉนดที่ดิน
เอกสารที่ต้องใช้คือ โฉนดที่ดินตัวจริง ภาพถ่ายที่ดิน ทางเข้าที่ดิน ราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินไม่ควรเกิน 1 เดือน บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องมา เซ็นเอกสารประกันตัวด้วยตัวเอง
บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของจำเลย

3. กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ
กรณีนี้ให้ท่านติดต่อกับบริษัทที่ขายกรมธรรม์ต่างๆ หลักฐานที่ต้องใช้ ก็จะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของจำเลย บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน เอกสารแสดงการทำงานของผู้ค้ำประกันเช่นหลักฐานเงินเดือน หลักฐานการทำงาน การซื้อกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเรื่องเอกสารเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจึงจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อน (กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ จะมีความจุกจิกเรื่องเอกสารมาก)

II ประกัน ในชั้นไหน

III ขั้นตอน ประกันตัว

ติดต่อ เช่าหลักทรัพย์ประกัน

Scroll to Top