รับประกันตัวและเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว แก่ผู้ต้องหา ประกันภัยอิสรภาพ ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน

ประกันตัวผู้ต้องหา คดียาเสพติด

[ขั้นตอนการขอ ประกันตัว ยาเสพติดและคดีประเภทอื่นๆด้วย]

1. เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าจะใช้อะไรเป็นหลักประกันยาเสพติดได้บ้าง

2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ
ที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน

3. หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย

4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับ
หลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน

5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้อง ให้ทำเรื่องราวขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่า
สัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลรับฟ้อง

6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาลให้แจ้งเรื่องหลักประกัน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

หลักฐานในการขอ ประกันตัว ยาเสพติด และคดีอื่นด้วยทุกกรณีการประกัน

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

สอบถามเรา กดโทร !!! : 081 189 5861

หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติม

เฉพาะกรณี

กรณีมีคู่สมรส

– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการหย่า
– กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
1. สำเนามรณบัตร หรือ
2. ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์ ประกัน
1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการสมรส

กรณี มอบอำนาจ ประกัน

กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน
1. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจ
พร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตัวเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือ
ผู้ทำการแทน หรือ พนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

เช่าหลักทรัพย์ประกัน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

#กรณีใช้ โฉนดที่ดิน , นส.3ก หรือ นส.3

1. หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน

#กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ#กรณีใช้เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย, ตั๋วแลกเงินธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว, เช็คธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือรับรอง และไม่ใช่เช็คลงวันที่ล่วงหน้า, หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
1. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ

ใช้บุคคลเป็นประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับอัตราเงินเดือนการใช้หลักประกันเดิม
2. มีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
3. พนักงานอัยการเห็นสมควร ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานอัยการหน่วยงานของรัฐขอปล่อยชั่วคราว

เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจขอใช้บุคคลแทนการนำเงินสดหรือ หลักทรัพย์มาวางประกันบุคคลอื่นๆ- เป็นหลักประกันได้ในกรณีอัยการจังหวัดเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
– การใช้ตนเองเป็นหลักประกันต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสหากมีภาระผูกพันในการใช้ตนเองเป็นหลักประกัน รายอื่นอยู่ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย การประกันตัว ต้องอาศัยความรู้ แต่ละที่อาจไม่เหทือนกันซะทีเดียวที่มา http://www.nct.ago.go.th/service.html

 

ตามปกติ  การ ประกันตัวคดียาเสพติด บริษัทประกันไม่ค่อยรับ แต่ก็พอมีทางออก ลองโทรมาปรึกษากับประกันได้นะ เกี่ยวกับประกันยาเสพติดนั้น เรามีทางออกเสมอ

หลักทรัพย์ในการขอ ประกันยาเสพติด

1. โฉนดที่ดิน, นส.3ก. หรือ นส.3
2. เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน
3. สมุดเงินฝากประจำ
4. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
6. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

การใช้ตำแหน่งบุคคล ประกันตัวคดียาเสพติด

ตำแหน่ง หลักประกัน
1. ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกันได้ตามระดับของข้าราชการพลเรือนที่เทียบเท่ากัน
2. ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท
3. ข้าราชการพลเรือนระดับ 3-5 วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
4. ข้าราชการพลเรือนระดับ 9-10 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
5. สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการการเมือง วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท
6. ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8 วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

รับ ประกันผู้ต้องหา ประกันภัยอิสรภาพ โทร : 081 189 5861

12 Responses to ประกันตัวคดียาเสพติด

 • Pingback: admin มาเล่าเพิ่มเติม
 • โดนคดียาเสพติดเกี่ยวกับยาไอซ์จำนวน3 กรัม ไม่ทราบว่าจะต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว เป็นจำนวนเท่าไหร่กันบ้าง ไม่เคยมีประวัติทางด้านยาเสพติด แต่เคยมีประวัติทางด้านการลักทรัพย์เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อการประกันตัวในครั้งนี้หรือเปล่า เพราะว่ากังวลใจเหลือเกินกลัวว่า จะต้องเพิ่มหลักทรัพย์เงินไม่มีเล็กน้อยอาจจะไม่เพียงพอ ที่ใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหา สงสารไม่อยากให้น้องเขาต้องอยู่ในคุก ก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไรถึงไปทำความผิดเช่นนี้โดยตักเตือนแล้วก็ไม่ค่อยจะรับฟังกันสักเท่าไหร่

 • นักข่าวว่ายาเสพติดประเภทใบกระท่อมมีบทลงโทษที่ไม่ค่อยจะรุนแรงและการประกันตัวไม่ยุ่งยากมากจริงหรือเปล่า บางคนเค้าว่ามันไม่รุนแรงเหมือนกับยาบ้าหรือยาไอซ์ความจริงมันคืออย่างไรกันแน่ เกิดความสงสัยเพราะว่าบางคนไม่ได้พูดเช่นนี้ หากท่านว่างนำข้อมูลมาอัพเดตให้ได้อ่านกันบ้างเพื่อเป็นความรู้ เพราะว่าอยากรู้เรื่องยาเสพติด ตนเองกำลังเรียนอยู่ในสาขาวิชากฏหมาย จะได้นำไปทำการบ้านส่งอาจารย์

 • ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นยาบ้าจำนวน 175 เม็ดที่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ไม่สจะต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อประกันตัวเป็นมูลค่ากี่บาทและจะต้องเตรียมเงินค่าเช่าหลักทรัพย์กี่บาทหรือประมาณกี่% การดำเนินการใช้เวลานานกี่วัน ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ทางด้านเอกสาร ขอบคุณมาก อ้อลืมไปตอนนี้ผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ เพราะว่ารอบก่อนประกันตัวไม่ทัน จึงลากยาวมาถึงวันนี้

 • พี่ชายโดนดำเนินคดีมียาบ้าอยู่ในครอบครองจำนวน 500 เม็ดไม่ทราบว่าจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านไม่เหลือใครอีกแล้วเราเองก็ไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้จึงไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกชีวิตสับสนกันไปหมดไม่รู้ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรกันดีผู้ให้บริการที่เสนอเข้ามาก็ยังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่หากมีข้อเเนะนำประการใดแนะนำเราด้วยแล้วกันเพราะว่าเป็นมือใหม่ไม่ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆอาจจะผิดไปบ้างก็ต้องขออภัย เพราะว่ารออยู่เนื่องจากกำลังหาทางแก้ไขอยู่นั่นเอง

 • เคยมีประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติด เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว เมื่อ 2 วันก่อนถูกจับ และถูกตั้งข้อหาในคดีลักษณะแบบเดิม ไม่ทราบว่าเราจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสื่อประวัติเราแล้วทำให้การประกันตัวนั้นยากขึ้น หรือเปล่า ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อย ยังไม่แน่ใจว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไร อันนี้ตัวเองไม่ได้โดนเองแต่สอบถามให้ น้องชายซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ กำลังหาวิธีการและหาเงิน เพื่อมาดำเนินการ หากมีคำแนะนำใดที่เป็นประโยชน์ ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ จักขอบพระคุณยิ่ง

 • มีความสงสัยว่าในการประกันตัวในเรื่องราวที่เกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเราสามารถที่จะประกันตัวในชั้นโรงพักได้หรือไม่ และเราจะต้องใช้หลักทรัพย์กี่บาท คดีนี้เป็นคดีกัญชา ปริมาณ 2 กิโลกรัม ต้องประกันชั้นศาลอย่างเดียวเท่านั้นหรือยังไง ตอนนี้พยายามหาข้อมูลเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองถูกคุมขัง อยู่ในชั้นโรงพัก

 • พี่ชายโดนยาบ้า18เม็ด ไอ๊ซ6กรัม ต้องใช้หลักทรัพย์ประกัน 920000 จะต้องเสียค่าเช่าหลักทรัพย์เท่าไหร่ครับ

 • อยากถามเรื่องคดียาเสพติดค่ะ พอดีลูกสาวถูกจับในข้อหามียาไอซ์ 0.63g
  ครอบเพื่อจำหน่ายอยากทราบว่าจะติคุกกี่ปีคะและถ้าอยากประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่าไหร่คะ

 • สวัสดีคับ ผมมีเรื่องจะปรึกษาคับ เรื่องของผมมีอยู่ว่า วันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2559 ผมขับรถเยอะด่านเรียกตรวจค้น พบยาไอซ์จำนวน0.7 กรัม ตำรวจส่งฟ้องมียาเสพติดให้โทษใว้ในครอบคลอง และผมได้ขอยื่นประกันในชั้นศาล จำนวนเงิน 10,000. บาท ศาลนัดรายงานตัว ผมได้ไปรายงายครั้งแรก ต่อมาผมประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล พบผมพักฟื่นหายดีแล้ว จึงไปช่วยงานแม่ที่ประเทศกำพูชาผมช่วยงานแม่ได้ประมาณ 1ปีเศษ ก้อเจ้าออก ชายเเดนปกติ จนกระทั้งวันที่ 25. กรกฎาคม พ.ศ 2561 เวลาประมาณ10โมงกว่าๆ ผมก้อได้นั่งรถเพื่อข้ามแดนตามปกติ ได้มี ตำรวจตวรจคนเมือง ขออนุญาติเชิญผมลงจากรถ และได้แจ้งกับผมว่า ผมมีหมายจับ คดี ครอบคลองยาเสพติด และหนีศาล จึงควบคุมตัวและให้. ศ.น. เจ้าของคดีมารับตัว เย็นวันที่ 26 กรกฎา พ.ศ. 2561 นายตำรวจไม่ทราบยศได้เชิญผมไปฟังข้อกล่าวหา ท่านได้บอกผมว่าศาลแจ้งขอหาเพิ่ม จากคดีครอบคลองเพื่อเสพ เป็นครอบคลองเพื่อจำหน่าย เนื่องจากตรวจสารบริสุทธิ์ ผลออกมา 0.39 ผมจึงอยากทราบว่า คดีแบบนี้เราสามารถประกันตัวในชั้นศาลได้หรือไม่ ถ้าประกันได้ ต้องใช่เงินประกันประมาณ เท่าไหร่ ครับ พอดี พรุ่งนี้ หรือ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ผมต้องไปขึ้นศาล แต่ผมยังกังวนใจอยู่ครับว่าจะประกันได้ไหม หรือเสียค่าปรับ ถ้าประกันต้องประกันคดีอ่ะไรครับ ครอบครองเพื่อเสพหรือเพื่อจำหน่ายคับ มันประกันยากไหม กังวลใจ เพราะเรามีหมายจับ เค้าว่ามันประกันยาก ค่าประกัน แพงกว่า ประกันตามปกติหรือไม่

 • เคยมีประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติด เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว เมื่อวันศุกที่10สค.ที่ผ่านมาก่อนถูกจับได้ยา212เม็ดและถูกตั้งข้อหาในคดีลักษณะแบบเดิม ไม่ทราบว่าเราจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะสื่อประวัติเราแล้วทำให้การประกันตัวนั้นยากขึ้น หรือเปล่า ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อย ยังไม่แน่ใจว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไร อันนี้ตัวเองไม่ได้โดนเองแต่สอบถามให้แฟนซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ กำลังหาวิธีการและหาเงิน เพื่อมาดำเนินการ หากมีคำแนะนำใดที่เป็นประโยชน์ ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ จักขอบพระคุณยิ่ง

 • น้องชายโดนคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายคาเฟตามีน 50 กรัมค่ะ ยื่นประกันตัวสองรอบแล้วค่ะ ไม่ผ่าน ใช้วิธีการเช่าหลักทรัพย์ค่ะ มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ

Leave a Reply